Tillbaka
ecology badge

integrerad Hållbarhet

Stockholms studentbostäder arbetar aktivt med ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Det är viktigt för oss, våra kunder, våra leverantörer och våra framtida medarbetare. Hållbarhet genomsyrar hela verksamheten. Vi står självklart bakom FN:s tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Det är vägledande för vårt arbete.

Vi agerar i en värld med begränsade resurser och vi behöver alla vara med och bidra. Stockholms studentbostäder arbetar aktivt med att ha en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar verksamhet. Något som är viktigt för oss, våra kunder, våra leverantörer och våra framtida medarbetare. Hållbarhetsfrågan återfinns i hela verksamheten, från nyproduktion och förvaltning till styrelsen och den enskilda medarbetaren.

ecology badge

Sommaren 2020 tog ledningsgruppen beslut om att integrera hållbarhet i verksamheten, vilket innebär att istället för att ha en separat hållbarhetsstrategi med tillhörande mål, ska hållbarhet synas i allt vi gör och arbetas in i vår strategiska plan samt affärsplan. Fördelen med att hållbarhet är integrerat är att det då har möjlighet att bli en naturlig del av vår verksamhet.

Sedan beslutet togs har vi arbetat med att integrera hållbarhet på ett strukturellt plan, bland annat genom att börja integrera hållbarhet i vår målstyrning. Under 2021 har vi identifierat verksamhetens väsentliga risker och möjligheter samt våra väsentliga hållbarhetsaspekter. Dessutom har vi beslutat vilka av de globala målen i Agenda 2030 som ska vara vägledande för oss och driva vårt arbete framåt. Valet föll på mål 3 Hälsa och välbefinnande, mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt mål 11 Hållbara städer och samhällen. Målen valdes utifrån att de ska ge oss kraft och driv framåt, samt vara relevanta för vår verksamhet och vår möjlighet att påverka.

 

 

photo

Ronja Krische Hållbarhets- och
kvalitetsstrateg

Riskerna, möjligheterna, aspekterna och de vägledande målen kommer regelbundet att ses över för att säkerställa att de fortfarande är aktuella för oss och de kommer användas som underlag när vi nu arbetar om vår strategiska plan och våra långsiktiga mål. Beslut om företagets nya strategiska plan och långsiktiga mål tas under 2022.

När vi nu kommit så pass långt med strukturerna började vi under hösten 2021 även att planera för hur integreringen skulle kopplas till alla medarbetare. Strukturer är viktiga, men att få hållbarhet till en naturlig del av arbetsvardagen är viktigare. Två projekt startades, det ena fokuserar på att ta fram en företagsgemensam, grundläggande hållbarhetsutbildning. Syftet är att vi alla ska prata samma språk och ha en grundförståelse om hållbarhet. Det andra projektet utgår från vår värdekultur SAFE där vi kopplar på hållbarhet med utgångspunkt i värdeorden. Arbetet med utbildningen och värdekulturen kommer fortsätta under 2022.

Målsättningen med integreringen är att hållbarhet ska bli en naturlig del av vår verksamhet och alla medarbetares vardag. De tre perspektiven, ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet, ska finnas med i alla beslut vi tar. På så sätt hjälper vi till att göra Stockholm mer hållbart!