Tillbaka

Studentbarometern

Stockholms stad har med höga ambitioner: att vara navet i en av världens ledande kunskapsregioner. Vi tror att det är fullt möjligt men då behövs också kunskap om studenter. Hur tänker de om sin framtid? Vilka värderingar är viktiga för dem? Och inte minst, hur ser de på Stockholm som studentstad och som stad att leva i efter studierna? Det finns förvånansvärt få undersökningar om just studenter och därför känns det bra att bidra med den här undersökningen eftersom den sätter fingret på vad Stockholm har för styrkor och vad som behöver utveck­las för att nå målet om att bli en världsledande kunskapsregion. Läs hela undersökningen och våra slutsatser.

Några av Studentbarometerns slutsatser

STOCKHOLM HAR MÅNGA FÖRDELAR MEN BEHÖVER EN STUDENTIDENTITET
Stockholm har flera förutsättningar på plats för att ta nästa steg som studentstad. Det som saknas är stadens egen studentidentitet. Studentlivet behöver utvecklas och inkluderas mer i stadslivet i övrigt.

STOCKHOLM BEHÖVER FLER CAMPUSNÄRA BOSTÄDER
Studenter värderar trygghet väldigt högt och vi ser i våra kundundersökningar att våra hyresgäster uppfattar att de bor tryggt. Vi vet också att studenter vill bo nära campus med andra studenter. Att satsa på fler campusnära bostäder borde således vara ett vinnande koncept för staden.

DET BEHÖVS EN GEMENSAM BILD ÖVER HUR STOCKHOLM SKA UTVECKLAS SOM STUDENTSTAD
Stockholm har som mål att bli en av världens ledande kunskapsregioner. För att det ska bli verklighet behövs självklart fler studentbostäder men det behövs också en gemensam bild över hur Stockholm ska utvecklas som studentstad. Här behöver politik, näringsliv, akademin, fastighetsbolagen och studentorganisationer samarbeta.

ta del av hela Studentbarometern!

Till Studentbarometern (pdf)

STUDENTERS
VÄRDERINGAR

  • Trygghet är det som studenter värderar högst av allt. Trygghetsfrågan har blivit ännu viktigare jämfört med förra undersökningen.
  • Att vara rik, framgångsrik, att leva ett spännande liv och att följa traditioner värderas lågt.

STUDENTERS SYN PÅ
STOCKHOLM OCH SITT BOENDE

  • Stockholm är en regional studentstad som har svårt att attrahera studenter utifrån. Många av dem som flyttar hit för att studera flyttar dessutom ut efter examen.
  • Stockholms styrkor som studentstad är lärosätenas goda kvalitet och att Stockholm är en storstad.
  • Stadens anses inte ha en studentprägel vilket är en nackdel.

POST
PANDEMI

  • Hälften av studenterna har i hög grad mått sämre under pandemin.
  • Nästan hälften av studenterna tycker att deras studier i hög grad påverkats negativt.
  • De flesta tycker att Sverige hanterat pandemin på ett godtagbart sätt, även om många anser att Sverige kunde haft striktare restriktioner.

SMÅ ATTITYDFÖRÄNDRINGAR BLAND STUDENTERNA – ATT LEVA PÅ EN TRYGG OCH SÄKER PLATS FORTSATT VIKTIGAST

Hur viktigt är följande faktorer för dig?

statistic

MAJORITETEN UPPLEVER ATT CORONAPANDEMIN HAR INNEBURIT ANPASSNINGAR OCH BEGRÄNSNINGAR

statistic

Hur undersökningen har gjorts

Totalt har 1044 svar samlats in bland personer som studerar på universitet eller högskola i Stockholm.

729 svar har samlats in via en webbpanel med ett slumpmässigt urval av studenter som är bosatta i Stor-Stockholm (Stockholm stad och kranskommuner).

315 svar har samlats in via e-postutskick till ett slumpmässigt urval av Stockholms studentbostäders hyresgäster.

Fyra uppföljande telefonintervjuer har även genomförts bland respondenter som svarat på enkäten. Under telefonintervjuerna har öppna följdfrågor ställts utifrån respondentens tidigare enkätsvar där den ombetts motivera sina ställningstaganden.